Zaljubljeni u papir? Nema problema.


Arhiviranje prepustite nama, a Vi se posvetite poslovanju. Neke firme i pojedinci unatoč ubrzanoj digitalizaciji poslovanja i dalje preferiraju papir. U ovom naravno nema ništa pogrešno. A količina dokumenata u savremenim firmama se povećava, a zakoni im nalažu duge rokove sigurnog arhiviranja. Mikrografija Vam, naravno, može pomoći i kod fizičkog arhiviranja dokumentarne građe.

***

Navedeno vršimo u zakonski usklađenim prostorijama, opremljenim sa odgovarajućim sistemom nadzora. Više od deset visoko osposobljenih uposlenika sa položenim ispitom za postupanje sa dokumentarnim gradivom i više od 20 godina iskustva su osiguranje da će gradivo kod nas biti dugoročno spašeno na siguran, zakonski usklađen način i da će biti dostupno samo ovlaštenim korisnicima.

Ukoliko i vašoj firmi usklađivanje zakonskih zahtjeva i propisa sa ciljem arhiviranja i postupanja sa gradivom predstavlja prostorski izazov, možemo Vam pomoći. Svjesni smo da mnoge organizacije naprosto ne posjeduju odgovarajuće prostore niti znanje i izvore za osiguranje sigurnog arhiviranja poslovnih dokumenata. Povjerite iste u sigurne (i osigurane) prostore, do kojih imate pristup kada vam je potrebna vaša dokumentacija.

Vašu građu čuvamo isto kao i vlastitu, tako da nudmo:

Ako je cilj firme učinkovito i sasvim sigurno arhiviranje dokumenata, između najboljih izbora je svakako najam cjelovite usluge arhiviranja kod vanjskog ponuđača. Zašto? O dokumentima vode brigu specijalisti. Zbog visokih standarda kvalitete i sigurnosti, Mikrografija može obezbjediti dugoročno arhiviranje, održavanje gradiva i provjeru u periodu arhiviranja, a i eventualno uništenje gradiva u skladu sa rokovima arhiviranja. Usluge vanjskog provođenja upravljanja arhive smanjuje troškove poslovanja, štedi vrijeme rukovanja sa gradivom i smanjuje zahtjev u odnosu na prostor namijenjen fizičkom arhivu – svoje poslovne prostore koristite učinkovitije – za posao.

Zašto odabrati vanjski arhiv?

Arhivska škatla Mikrografija

 • Najveća moguća zaštita.
 • Smanjenje troškova i učinkovito upravljanje sa arhivom
 • Stručno vođenje projekata i priprema klasifikacijskih planova i pravilnika o arhiviranju.
 • Potpuna preglednost nad svim arhiviranim gradivom.
 • Gradivo je stalno stavljeno na raspolaganje.
 • Optimizacija postojećih površina arhiva.
 • Štednja vremena i smanjenje rizika stručnog upravljanja sa gradivom.
 • Smanjenje i veća transparentnost troškova pri rukovanju materijalom.
 • Implementacija propisanih sigurnosnih standard.
 • 24/7 pristup gradivu.
 • Certificirani procesi ISO 9001 i ISO 27001
 • Dugoročno sigurna i zakonski usklađena arhiva.
 • Popis usklađen sa propisima, zakonodavstvom i SRS.
 • Arhivirano u propisanom zakonskom roku.
 • Eliminisano i sigurno i komisijski uništeno (nakon što protekne rok arhiviranja).
 • Dostupno samo ovlaštenim korisnicima
 • Adekvatno izabrano i predato nadležnom arhivu, ako je to potrebno.
Kakvog ponuđača izabrati? – baš takvog, koji odgovara gornjem opisu, a prednost imaju oni, koji na listu dodaju i dugogodišnja iskustva i dokazivo znanje sa područja postupanja sa osjetljivim gradivom.

Mikrografija vam pomaže da uredite i vlastiti arhiv. Usluge implementacije sistema arhiviranja na lokaciji naručitelja osigurava cjelovito upravljanja gradiva – prema potrebama i na dnevnom nivou. U tom slučaju svo papirno gradivo ostaje na lokaciji naručioca, a arhiv u opskrbu preuzima Mikrografija i provodi ga u prostoru naručitelja za arhiviranja gradiva. Dodatna vrijednost – dokumenti su zaista blizu korisnicima, bogato znanje i iskusta stručnjaka firme Mikrografija pridonose ka optimizaciji procesa internog arhiviranja dokumenata.

Zašto odabrati interni arhiv?

 • Riječ je o uslugama koje se mogu prilagoditi čak i najzahtjevnijem okruženju i potrebama korisnika.
 • Može kombinovati prednosti vanjskog arhiviranja i arhiviranja dokumenata na lokaciji firme.
 • Jednostavnije povezivanje procesa i usluga, povezanih sa arhiviranjem dokumenata.

Sva građa će biti s nama:

 • Dugoročno sigurna i zakonski usklađena arhiva.
 • Popis usklađen sa propisima, zakonodavstvom i SRS.
 • Arhivirano u propisanom zakonskom roku.
 • Eliminisano i sigurno i komisijski uništeno (nakon što protekne rok arhiviranja).
 • Dostupno samo ovlaštenim korisnicima.
 • Adekvatno izabrano i predato nadležnom arhivu, ako je to potrebno.
Znamo šta radimo i to radimo profesionalno. Na raspolaganju imamo više od 10.000 kvadratnih metara arhivskih polica na više lokacija po Sloveniji, svi prostori su opremljeni sa:

Fizična hramba

 • Detektorima izliva vode
 • Detektorima požara,
 • Sistemom za gašenje sa plinom FM-200 (sistem gašenja, koji ne šteti gradivu),
 • Fizičkim osiguranjem,
 • Ulaznom kontrolom te,
 • Ostalom sigurnosnom opremom (npr. zaštita protiv glodavaca i insekata, sistem za mjerenje temperature i vlage ...).

 

Također Vam nudimo storitev komisijskega uničenja arhiv za dokumente nakon isteka zakonskog roka za čuvanje. Za više informacija pozovite nas na +387 33 761 815 ili nas kontaktirajte na info@mikrografija.ba.