Obuhvat podataka sa različitim vrstama dokumenata

Skeniranje dokumenata tipično slijedi postupku digitalizacije sadržaja, odnosno obuhvat podataka sa dokumenata. Sa njim mogu firme značajno povećati brzinu obrade poslovnih dokumenata i učinkovitost rada uposlenih. U Mikrografiji skenograme obrađujemo sa alatima za obuhvat, odnosno optičko prepoznavanje znakova i tako stranki omogućavamo pretraživanje po ukupnom sadržaju dokumenta.

***

Zašto skeniranje i obuhvat dokumentacije treba povjerovati ekspertima? Jer će rad biti obavljen bez grešaka i visokog kvaliteta. Pored toga smo jedna od rijetkih firmi koja se može uzeti u koštac sa kompleksnim zadacima. O tome svjedoči i podatak da smo u periodu od šest mjeseci uspjeli obuhvatiti podatke sa više miliona dokumenata.

Sa visokokvalitetnim alatom za optičko prepoznavanje znakova možemo obuhvatiti podatke iz sljedećih vrsta dokumenatacije:

  • obuhvat strukturiranih dokumenata (obrasci, izdati računi, platne liste itd.),
  • obuhvat polustrukturiranih dokumenata (ulazni računi, narudžbenice, dostavnice itd.),
  • obuhvat nestrukturiranih dokumenata (dopisi, ugovori, faksirane poruke, SMS/MMS, e-mail itd.).

Rezultat optičkog prepoznavanja znakova je mogućnost korištenja cjelokupnog ili samo dijela sadržaja (ili teksta), koji se nalazi na dokumenti, što ubrzava pretragu i ujedno smanjuje ili u cjelosti otklanja potrebu po ručnoj klasifikaciji dokumenata, u odnosu na sadržaj. Sa obuhvatom podataka možemo smanjiti troškove unosa podataka u informacioni sistem, skratiti vrijeme potrebno za procesuiranje dokumenata, ubrzati unos podataka i ujedno smanjiti mogućnost nastanka grešaka. Dokumente obrađujemo na jednoj zajedničkoj tački, gdje možemo već na samom početku procesa, otkriti eventualne greške, kao što su npr. podaci koji nedostaju. Naša tehnička rješenja podržavaju i masovno prepoznavanje unikatnih elemenata ili znakova (tzv. Identifikatora) sa pojedinačnih dokumenata – npr. bar kodovi.