Skeniranje dokumenata treba povjeriti ekspertima.


Skeniranje i digitalizacija poslovnih dokumenata omogućuje brži pristup dokumentima i pruža dodatnu zaštitu dokumenata. S obzirom da još uvijek postoje mnogi poslovni dokumenti generirani u novinama, to je prvi korak prema većoj učinkovitosti poslovanja i skeniranja poslovnih dokumenata.

***

U Mikrografiji Vam nudimo usluge skeniranje dokumenata i pretvaranja papirnatih dokumenata u digitalni oblik, a time vam pružamo brz pristup informacijama i podacima sadržanim u dokumentima. Usluga se provodi sa najnovijom tehnologijom u jednoj od naših centara ili na lokaciji klijenta.

Garantujemo Vam visok kvalitet usluga za masovno skeniranje - svi procesi od preuzimanja do isporuke navedenog, a mnogo pažnje se posvećuje očuvanju bezbijednosti dokumenata i tajnosti njihovog sadržaja. U našem radu precizno i pouzdano garantujemo naše usluge i prateće usluge (npr. elektronski skladištenje mSef ). Internim Pravilnikom je predviđeno da sve procedure koje su dio pojedinih usluga u skladu sa pravnim i regulatornim zahtjevima, ukoliko ih ima.

Za skeniranje dokumenata pomoću nekoliko međunarodno priznatih alata i u potpunosti su tu da zadovolje potrebe i želje kupaca.

U zavisnosti od sadržaja i formata dokumenata imamo nekoliko različitih postupaka za skeniranje na različitim uređajima i prema različitim postupcima.

Ovisno o obliku i formi imamo nekoliko različitih postupaka za skeniranje na različitim uređajima:

Prije skeniranja svu dokumentaciju adekvatno tehnički pripremimo, da se odstrane eventualne spajalice, uklone presavijene i zgužvane stranice i sl. Skeniranje se izvodi na velikim produkcijskim skenerima.

Savremeno poslovanje stvara sve veče količine poslovne dokumentacije. Ista je u najvećoj mjeri jednakih, sličnih ili srodnih oblika i vrsti zapisa, pa i formata (podržavamo obuhvatanje i dogitalizaciju papirnih dokumenata do veličine A3 formata), zbog toga je tzv. masovno obuhvatanje dokumentacije. Vršimo ga na profesionalnim skenerima.

Prije skeniranja svu dokumentaciju adekvatno tehnički pripremimo, jer je poslovna dokumentacija često već u samoj firmi tretirana na razne načine. Prije skeniranja osoblje osigura da se odstrane eventualne spajalice, uklone presavijene i zgužvane stranice i sl. i gradivo se adekvatno pripremi za skeniranje.

Knjižna dokumentacija se skenira na tzv. skenerima za knjige, te zbog raznovrsnosti dokumentacije nakandno se obrađuju složena skeniranja.

Knjižnu dokumentaciju u Mikrografiji opredjeljujemo kao specifičnu dokumentaciju, koju je potrebno zbog najraznovrsnijih nestandardnih (fizičkih) oblika skenirati na poseban način, za ovu djelatnost, prilagođenim skenerima. Skeniranje knjižnog gradiva odlično je rješenje za očuvanje istog, a ujedno se korisnicima stavlja na raspolaganje i višekratni uvid u gradivo, koje tako dobija nove funkcionalosti.

Ujedno je potrebno da se sa knjižnom dokumentacijom postupa na veoma oprezan način, posebno u slučaju starijih proizvoda, koji su zbog svoje starosti, načina arhiviranja i uvezivanja, često u slabijem stanju, inače bi se mogli ošteti (ili čak djelimično ili u cjelosti raspasti). Stranka može skenograme po tom dodatno obraditi ili može tu uslugu naručiti u Mikrografiji. Više primjera književnih dokumenata, koji se nalaze u Mikrografiji, možete vidjeti na slovenskoj strani Digital Library dLib.

Tehnički planovi velikog formata i težek rukovanja konvertuju se jedan po jedan.

Mikrografija posjeduje i skenere za skeniranje gradiva velikog formata. Širina skenirane dokumentacije može biti veća od formata A0 ili čak neograničene dužine. Naša tehnička rješenja omogućavaju i skeniranje dokumenata, debljih do 20 milimetara (npr. dokumente zalijepljene na podlogu). Uz konvertovanje se ti dokumenti kvalificiraju i obavlja se obuhvatanje ili cjelovitog ili djelimičnog sadržaja dokumenta sa odgovarajućim alatom za optičko prepoznavanje znakova – mObuhvat. Izlazni format digitalizirane dokumentacije odabire stranka sama.

Rendgenske slike pored specifične tehnologije skeniranja potrebno je pretvaranje rendgenskih slika u medicinski format DICOM koji je poseban alat za obuhvatanje.

I savremeno zdravstvo sve više se zasniva na elektronskim dokumentima. U postupcima višegodišnjeg liječenja ili kod detaljnog dijagnosticiranja zdravstvenog stanja pacijenata, doktori mogu koristiti rentgenske slike. U Mikrografiji zdravstvenim ustanovama nudimo uslugu digitalizacije rentgenskih snimaka, a iste možemo u elektronskom obliku dopuniti još sa pripadajućim podacima o pacijentu i u adekvatnom zapisu (tipično dicom), uvozimo u dokumentni ili informacijski sistem zdravstvene organizacije.