Interni propisi, propisi o arhiviranju i klasifikacijski planovi.

Dobar savjet zlata je vrijedan! Uređenje upravljanja dokumentima u poslovnom okruženju je znanost. Mirkografija kao specializiran ponuđač više od deset godina nudi i usluge savjetovanja na području upravljanja sa dokumentima. Firmama i organizacijama pomažemo i savjetujemo kod pripreme internih pravila, pravilnika o arhiviranju i klasifikacijskim planovima. Rado preuzimamo i ulogu partnera za uspostavljanje bespapirnog poslovanja Vaše firme.

Usvajanje internih pravila za prikupljanje i elektronsku pohranu dokumenata važno je za organizaciju, posebno u smislu osiguranja dugoročne pravne valjanosti elektronske pohrane. Unutrašnja pravila su pravila koja pravna osoba usvaja kao svoj unutrašnji pravni akt kojim se reguliraju prateće usluge i pohranjuju materijali u digitalnom obliku.

Ovisno o zahtjevima kompanije / organizacije i trenutnom statusu upravljanja nalogom s dokumentacijom, u Mikrografiji pripremamo partnere za odgovarajuća unutrašnja pravila (djelomično ili u cijelosti). Partner također priprema pravila o arhiviranju za različite korisnike i zbog složenosti dokumentacije koju vodi organizacija.

Uspostavljanje bespapirnog poslovanja

Da li želi Vaša firma ili organizacija uvesti (u potpunosti ili u što većoj mjeri) bespapirno poslovanje? Možemo biti Vaš tehnološki i procesni partner kod pripreme projekta postavljanja rješenja sa područja upravljanja dokumentacije: Arhiviranje, zajem, elektronsko vođenje procesa… Ovakvi projekti su u cjelosti prilagođeni vašoj dokumentaciji, procesima i zahtjevima. Svrha ovakvog postupka je optimizacija internih procesa sa uređenjem dokumentne i arhivske dokumentacije na način da ista postaje u cjelosti elektronska ili korisnicima dostupna putem klika.

Bespapirno poslovanje je u praksi kompleksan projekat, kojeg ne smijete obavljati polovično. Oslonite se na stručnjake firme Mikrografija i njihova dugogodišnja iskustva.

Uspostavljanje centara za konvertovanje dokumenata i obuhvat podataka

Veoma učinkovit način optimizacije poslovanje i ubrzanja rada uposlenika predstavlja već uspostavljanje centra za konvertovanje (skeniranje) različitih oblika i vrsta dokumenata ili zapisa u digitalni oblik i obuhvat podataka iz strukturiranih i nestrukturiranih dokumenata na lokaciji firme. Ovo može biti bitan alat kod postizanja konkurentnih prednosti, jer ima bitne zasluge kod obezbjeđivanja brzog i preciznog bespapirnog poslovanja.

Dokumentaciju uposleni imaju na „ulaznim tačkama“ za papirne dokumente konvertuju sa skenerima različitih funkcionalosti i kapaciteta (ovisno od vrste i obima/količine dokumentacije). Obuhvat podataka vrši čitanje unaprijed određenih ili svih podataka, koji su prethodno konvertovane (skenirane) i koje se nalaze u dokumentu. Na taj način dokumenti u radne tokove i poslovne procese ulaze u elektronskom obliku i uveliko doprinose ka bržem i preciznijem poslovanju.